Wellcome to National Portal
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ২০ জুলাই ২০২৩

ঘি

                                                       ঘি

ক্র: নং পণ্যের বিবরণ ভোক্তা মূল্য
০১.  ৫ কেজি ঘি টিন ৭৭০০.০০
০২.  ৯০০ গ্রাম ঘি টিন ১৪৫০.০০
০৩.  ৪০০ গ্রাম ঘি টিন ৬৭০.০০
০৪.  ২০০ গ্রাম ঘি টিন ৩৫০.০০